Minder sociale huurwoningen in Zwijndrecht! Meer fatsoenlijke koopwoningen

Natuurlijk moeten de minima ook wonen in een fatsoenlijke woning. Laat daar geen discussie over ontstaan. Er zijn echter grenzen. Zwijndrecht heeft relatief veruit de meeste sociale huurwoningen van alle Drechtsteden. Dit is in het verleden ontstaan omdat Dordrecht dit soort woningen liet slopen en Zwijndrecht met PvdA enthousiasme o.a. de kapiteinsflats en de pleinen-flats in Nederhoven liet bouwen en zo de minima naar Zwijndrecht zoog.

 Rotterdam met zijn Rotterdam-wet drijft de minima ook de stad uit naar de buurgemeentes. Die buurgemeentes hebben intussen ook aangepaste Rotterdam-wetten gemaakt die zelfs ook door de 2de kamer zijn gelegaliseerd. Zou Zwijndrecht dit misschien ook moeten doen? Het is niet alleen dat een groot deel van de bewoners van sociale huurwoningen ook een uitkering krijgen en de gemeente dus veel geld kosten. Ook de woonomgeving ondervindt vaak de gevolgen van de sociaal ecnomische uitdagingen die een oververtegenwoordiging van inwoners met deze achtergrond helaas vaak met zich mee brengen.


Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek 

Deze wet geldt voor een aangewezen gebied binnen een gemeente dat een bijzondere behoefte heeft aan omschakeling wegens lokale sociaal-economische problemen. Dit gebied kan door de gemeenteraad als kansenzone worden aangewezen indien het voldoet aan de volgende eisen:

Binnen het gebied bedraagt het aantal niet actieven ten minste 25% en het aantal huishoudens met een laag inkomen bedraagt minimaal 45%. Het gebied ten minste 5000 en ten hoogste 30.000 inwoners heeft.

Gemeenten kunnen potentiĆ«le huurders een huisvestingsvergunning weigeren op grond van: 

  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  • een onderzoek op basis van politiegegevens.

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek bevat ook de mogelijkheid om de instroom van huurders met een zwakke sociaaleconomische positie te beperken. Of aan doelgroepen juist voorrang te verlenen bij de toewijzing van woningen op basis van bepaalde sociaaleconomische kenmerken.

Zwijndrecht heeft een groot gebrek aan starterswoningen. Jonge mensen die hun eerste woning willen kopen vinden maar heel weinig starterswoningen in Zwijndrecht. Indien de woningbouw sociale huurwoningen zou verkopen als starterswoningen zou het woonmilieu in deze omgeving vanzelf stijgen wat alleen maar voordelen tot gevolg heeft.

Een ander Zwijndrechts probleem is het gebrek aan duurdere woningen. Hierin wonen overwegend mensen die meer te besteden hebben en hogere eisen stellen aan hun woon- en leef-omgeving. Vaak betreft dit ondernemers die met hun bedrijf werkgelegenheid bieden aan tientallen zo niet  honderden mensen. Een werkgever woont graag dicht bij zijn bedrijf, wij als Zwijndrecht zullen dus moeten zorgen dat er voor hem een aantrekkelijk woonmilieu is en een goede vestigingsmogelijkheid voor zijn bedrijf. 


Wat denkt U? Voldoet Zwijndrecht daaraan?

Uw lokale VVD wil hiermee aan de slag.