VVD Bijdrage Kadernota 2017

Ron Bijl sprak de bijdrage van de VVD fractie uit tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 op dinsdagdag 28 juni.

Allereerst dank voor de korte en doelmatige opzet van de kadernota die nu voor ons ligt. Natuurlijk niet alleen dank aan het college maar ook aan het ambtelijk apparaat. Dit maakt het beoordelen en verwerken van de gegevens een stuk makkelijker.

De raad is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid door het College. Het college stelt dat gezien de eerdere besluitrondes tot bezuiniging verder bezuinigen niet verstandig is. Het college stelt ook dat voor nieuw beleid een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve. Terecht stelt het college dat nieuw beleid geen éénjarige opgave is maar dat die langdurig betaald moet worden. Hiervoor stelt het college in eerste instantie voor om hier de precario opbrengsten voor in te zetten. Het college heeft terecht geconstateerd dat dat niet mogelijk is en dat het uit de algemene middelen moet gefinancierd worden. Waarschijnlijk worden de algemene middelen ook gevoed uit de precario maar dat kan de volgende collegeperiode veranderen.

De VVD stelt voor dat nieuw beleid moet worden gezien als lokaal beleid  voor zowel de burgers als de bedrijven in Zwijndrecht. Als dit wordt ingevoerd moet dit op basis van een redelijke stelpost binnen de lopende begroting. De VVD is niet voor het dekken van nieuw beleid met inkomsten die niet permanent zeker zijn.

Actueel financieel perspectief

In het Actueel financieel perspectief geeft het college aan dat bepaalde effecten niet beïnvloedbaar zijn, hierin noemt het college specifiek de leges voortvloeiende uit de reisdocumenten. Ook de doorberekening van de meicirculaire is nog niet volledig bekend. Wij verwachten informatie over De definitieve effecten die het college ons beloofd heeft.

 Verbonden partijen

1.    Service Centrum

Het digitale verwerkingssysteem moet vervangen worden (lees de non communicatie met Mozaïek). Dit is een met regelmaat gesignaleerd probleem en terugkerend verschijnsel. De VVD gaat er van uit dat dit het laatste jaar is dat dit in deze nota voorkomt en verwachten dat de digitale archivering nu eens goed wordt opgezet.

2.    Sociale Dienst

De hardwerkende Nederlander die de kosten moet dragen voor ons sociale verzekeringsstelsel moet erop kunnen rekenen dat al het geld binnen dit stelsel goed wordt besteed omdat dit alleen wordt uitgekeerd in die gevallen waarin het echt nodig is. Mensen die niet kunnen werken krijgen een uitkering. De uitvoering van de sociale taken moeten duidelijk zijn voor cliënten. Deze mensen moeten adequaat geholpen worden.

De VVD Zwijndrecht zit niet te wachten op begrootte cijfers die heel erg meevallen óf heel erg tegenvallen. De rapportage van deze dienst en het volgen vanuit Zwijndrecht op de ontwikkelingen moet up to date blijven, en hierover ontvangen wij graag bijtijds informatie. Het zijn onze inwoners die van de regelingen helaas gebruik moeten maken, met de nadruk op moeten.

    3.    IBD

Wij zij blij dat het college bij het inboeken van het IBD dit niet ziet als gegarandeerde zekerheid en, zoals wij net stelde bij invoering nieuw beleid, dat het verstandiger is dit als incidentele meevaller te verantwoorden.

Afweegbare voorstellen

Economisch beleid

Voor de voortzetting van het lokale Economische Aktie Programma kan het college rekenen op de steun van de VVD. Dit programma heeft zich bewezen en zeker de betrokkenheid van de raad bij de bijeenkomsten heeft positief bijgedragen aan het besef van de noodzaak partijen gezamenlijk op te laten trekken.

Met betrekking tot de 2 functies betreffende de ondersteuning voor het economisch beleid. Wij kunnen instemmen met 1 extra fte voor het economisch actieprogramma. De andere fte vinden wij erg vaag en wachten daar een betere onderbouwing af welke voor de begrotingsbehandeling in ons bezit dient te zijn. Wij zien op dit moment niet wat de meerwaarde voor Zwijndrecht is.

Afschaffen betaald parkeren

VVD heeft dit besluit met gejuich ontvangen. Vanaf het begin hebben wij altijd gesteld dat het, voor regulering van de parkeerstroom, noodzakelijk was. Het is echter een onderdeel van de boekhouding geworden en dat was niet de bedoeling. Wij hebben als raad ooit het plan gehad om winkelcentrum Walburg te her-ontwikkelen. Dit is niet doorgegaan en nu blijkt het betaald parkeren ook nog een negatieve uitwerking te hebben. Het college kan op onze steun rekenen.

Kunst en Cultuur

Het college vraagt hiervoor € 70.000,00. Deze plannen komen in het nieuwe kunst en cultuurbeleid wat na de zomer wordt aangeboden. Over de verdere invulling zullen wij nog worden geïnformeerd. De VVD fractie vindt het te vroeg om hier al hun oordeel over te geven en behoudt wat dit betreft de stem voor.

Wijk/Jeugdteams

Met een vertegenwoordiging van deze teams hebben wij een avond bijeengezeten waaruit is gebleken dat hun werk noodzakelijk is. De druk op de wijkteams moet zeker in de gaten gehouden worden om uitval te voorkomen. Vooral met betrekking tot zwaardere multi problematiek behoort dit niet bij de wijkteams liggen. De VVD fractie adviseert kosteloos het college om in gesprek te gaan, om opvang en begeleiding van deze zaken, buiten de wijkteams te houden. Dit is herkennen en erkennen.

Financiële kaders

Overheidsfinanciën

Net als iedere Nederlander moet de overheid het huishoudboekje op orde hebben. Er mag niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk gaat het vaak mis. Daarom letten we streng op de manier waarop wordt omgegaan met belastinggeld.

Economische groei ontstaat als mensen en bedrijven geld durven uit te geven, niet als de overheid dat voor hen doet. Daarom kiezen wij voor een zuinige overheid, die mensen en bedrijven de ruimte geeft.

De VVD heeft kennis genomen met de nieuwe wijze van de rente ontwikkelingen en de nieuwe wijze van renteberekening op grond van de BBV oftewel Besluit Begroting en Verantwoording. Hier kunnen wij volmondig mee instemmen.

Met betrekking tot de inkomsten de volgende opmerkingen. De OZB hoeft van de VVD niet te worden verhoogd. Met betrekking tot de afrekening zijn wij zeer benieuwd en willen wij niet wachten wat de kosten aan het eind van het jaar zijn.

Met de invoering van de oranjecontainers, is de hoeveelheid restafval beduidend gedaald. De VVD-fractie is erg benieuwd naar de uitleg van de portefeuillehouder over het stukje afvalstoffenheffing op pag. 25. € 22,00 tariefverlaging ter compensatie van de precario?

Met betrekking tot het dividend van Eneco stelt de VVD voor de opbrengsten naar beneden bij te stellen en 85% van de laatste opbrengst aan te houden.

Wij herinneren het college aan de toezegging van jaren geleden, inkomsten niet te begroten eer ze binnen zijn.

Herziening IP

Wij gaan akkoord met de herziening van het Investeringsprogramma. Gezien de laatste natte dagen blijkt dat zeker de aanpak van riolering door moet gaan.

Tot slot

Zoals reeds gesteld stellen wij voor om de precario opbrengsten niet te gebruiken en alles via de vaste zekere posten van inkomen op te nemen in de kadernota, Gezien de opbrengsten uit 2015 kunnen we wel een jaartje zonder OZB verhoging. Voorzitter, het betreft hier een duidelijke nota. De VVD fractie verwacht wel dat elke wijziging of het gemeente of Drechtsteden zaken betreft, bijtijds aan de Raad worden doorgegeven.